Všeobecné obchodní podmínky

 1. Předmět úpravy

  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti společnosti RETAXA CZ, s.r.o., IČO: 29142750, se sídlem Londýnská 730/59, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 203534 a jejích zákazníků při poskytování a čerpání služeb týkajících se jednak zprostředkování koupě NeteraPay kupónu a jednak jeho uplatnění, přičemž uvedené transakce souhrnně označované jako PAYER SLUŽBA jsou v těchto VOP blíže popsány.
 2. Výklad pojmů

  1. „Zprostředkovatel“ je společnost RETAXA CZ, s.r.o., IČO: 29142750, se sídlem Londýnská 730/59, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 203534.
  2. „Zákazník“ je třetí osoba, která má možnost uzavřít se Zprostředkovatelem smlouvu o zprostředkování koupě a uplatnění NeteraPay kupónu.
  3. „Poskytovatel“ je společnost Netera Systems s.r.o., IČO: 24226726, se sídlem Sudoměřská 1293/32, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 190493. Poskytovatel je oprávněným vydavatelem elektronických peněz malého rozsahu ve smyslu ust. § 53 a násl. zákona o platebním styku a je zapsán v registru vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu vedeném Českou národní bankou a dostupném na www.cnb.cz. Orgánem dohledu nad činností Poskytovatele v rozsahu vydávání elektronických peněz dle těchto VOP a zákona o platebním styku je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.
  4. „NeteraPay kupón“ znamená kupón opatřený jedinečným vícemístným číselným kódem vydaný Poskytovatelem, přičemž podrobné informace o těchto kupónech a všeobecné obchodní podmínky Poskytovatele jsou přístupné na webových stránkách. NeteraPay kupón je platebním prostředkem ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb. o platebním styku, v platném znění.
  5. „Pay4U“ je společnost Pay4U s.r.o., IČO: 09994904, se sídlem Praha 6 - Veleslavín, Peštukova 232/6, okres Hlavní město Praha, PSČ 162 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 346036 C.
  6. „M-platba“ je souhrn softwarových a systémových řešení vytvářející platební metodu, která umožňuje Zákazníkům uhradit za služby poskytované Zprostředkovatelem dle těchto VOP prostřednictvím internetu nebo mobilního internetu, což je zajištěno příslušným mobilním operátorem. Služba M-platba je provozována společností Netera Systems s.r.o., IČO: 242 26 726 se sídlem Praha 3, Sudoměřská 1293/32, PSČ 130 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 190493. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování M-platby jsou přístupné na webových stránkách www.monetpay.cz.
  7. „Operátor“ znamená tuzemský mobilní operátor, s nímž má společnost Netera Systems s.r.o., IČO: 242 26 726 se sídlem Praha 3, Sudoměřská 1293/32, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 190493, uzavřenu smlouvu za účelem umožnění poskytování M-platby.
  8. „Smlouva“ znamená inominátní smlouvu o zprostředkování koupě a uplatnění NeteraPay kupónu uzavřenou v intencích ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi Zákazníkem a Zprostředkovatelem za podmínek v těchto VOP definovaných.
  9. „VOP“ znamená tyto všeobecné obchodní podmínky, ve znění jejich případných změn a dodatků. Tyto VOP jsou v elektronické verzi dostupné na webových stránkách https://www.retax.cz/terms-and-conditions.
 3. Postup Zákazníka před Vznikem Smlouvy. Vznik Smlouvy.

  1. Zákazník je na webové stránky Zprostředkovatele přesměrován z webového portálu, který provozuje Pay4U. Pay4U poskytne Zprostředkovateli veškeré údaje, které Zákazník předtím vyplnil v rámci registrace na webovém portálu provozovaném Pay4U. Zprostředkovatel a/nebo Poskytovatel má právo ověřit pravdivost, správnost a úplnost údajů Zákazníka, a to zejména v souvislosti s povinnostmi stanovenými zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
  2. Na webových stránkách Zprostředkovatele je Zákazník povinen vyplnit online formulář s dalšími údaji o své osobě (dále jen „dodatečné údaje“). Dodatečné údaje je Zákazník povinen vyplnit pravdivě a úplně. Po vyplnění dodatečných údajů zvolí Zákazník požadovanou hodnotu NeteraPay kupónu, jehož koupi má zájem od Zprostředkovatele zprostředkovat, a poté u něho uplatnit.
  3. Okamžikem potvrzení souhlasu Zákazníka s VOP dochází mezi Zákazníkem a Zprostředkovatelem k uzavření Smlouvy.
  4. Bezprostředně po uzavření Smlouvy odešle Zákazník žádost o NeteraPay kupón a současně požádá Zprostředkovatele o jeho uplatnění. Zprostředkovatel žádost o vygenerování NeteraPay kupónu odešle Poskytovateli, který NeteraPay kupón pro Zákazníka vygeneruje v Zákazníkem zadané hodnotě.
  5. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že k uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě NeteraPay kupónu dochází přímo mezi Poskytovatelem a Zákazníkem.
  6. Nedílnou součástí každé Smlouvy jsou tyto VOP, které je Zprostředkovatel oprávněn jednostranně měnit podle pravidel a podmínek stanovených v tomto ustanovení. Zákazník s tímto oprávněním Zprostředkovatele souhlasí. Změní-li Zprostředkovatel VOP, je povinen o této změně vyrozumět Zákazníka formou e-mailové zprávy, která bude přímo obsahovat nové VOP nebo odkaz na nové VOP, odkud si je bude moci Zákazník vytisknout či uložit v elektronické podobě. Zákazník má právo Smlouvu přede dnem, kdy má změna VOP nabýt účinnosti, bezúplatně a s okamžitou účinností vypovědět. Pokud Zákazník v uvedené lhůtě Smlouvu nevypoví, má se zato, že souhlasí s tím, aby se Smlouva řídila těmito novými VOP ode dne jejich účinnosti.
  7. V případě zvláštních ujednání, sjednaných mezi Zákazníkem a Zprostředkovatelem ve Smlouvě, mají tyto přednost před VOP.
 4. Předmět Smlouvy a jeho realizace

  1. Předmětem Smlouvy je zprostředkování koupě NeteraPay kupónu Zprostředkovatelem pro Zákazníka od Poskytovatele, které se uskuteční po uzavření Smlouvy mezi Zprostředkovatelem a Zákazníkem.
  2. Výslovně se stanoví, že Zprostředkovatel není povinen zprostředkovat koupi NeteraPay kupónu pro konkrétního Zákazníka, pokud Poskytovatel po obdržení údajů o Zákazníkovi odmítne pro takového Zákazníka NeteraPay kupón vydat. V případě, že Poskytovatel odmítne kupón vydat, dle věty předchozí, ruší se Smlouva mezi Zprostředkovatelem a Zákazníkem od počátku a smluvní strany jsou si povinny vrátit plnění, které si již vzájemně poskytly.
  3. Předmětem Smlouvy je dále uplatnění NeteraPay kupónu vygenerovaného Poskytovatelem u Zprostředkovatele, přičemž Zákazník uzavřením Smlouvy a odsouhlasením těchto VOP, resp. odesláním žádosti o NeteraPay kupón dává Zprostředkovateli výslovný pokyn k uplatnění NeteraPay kupónu u Zprostředkovatele, a to bezodkladně po jeho vygenerování Poskytovatelem.
  4. Za předpokladu, že Operátorem bude schválena úhrada kupní ceny za NeteraPay kupón a Transakčních poplatků (viz čl. 5., 6. a 7 VOP) bude Zákazník informován o tom, že „transakce proběhla úspěšně“. V případě úspěšné transakce a bezodkladném uplatnění NeteraPay kupónu u Zprostředkovatele se Zprostředkovatel zavazuje Zákazníkovi poskytnout finanční prostředky ve výši odpovídající nominální hodnotě NeteraPay kupónu, jehož koupě mu byla Zprostředkovatelem zprostředkována a který byl u Zprostředkovatele uplatněn. Finanční prostředky budou Zákazníkovi poskytnuty bezprostředně po uplatnění NeteraPay kupónu, nejpozději však do 3 pracovních dnů následujících po dnu uplatnění, a to bezhotovostní formou na bankovní účet, který Zákazník uvedl při vyplňování formuláře na webových stránkách Zprostředkovatele, přičemž Zprostředkovatel je oprávněn tuto svou povinnost splnit též prostřednictvím třetí osoby.
  5. Zprostředkovatel tímto upozorňuje Zákazníka, že provádění plateb není možné v době víkendů a svátků, resp. ve dnech pracovního klidu ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen „den/dny pracovního klidu“), s ohledem na nečinnost bank v tomto směru. Pokud je tedy Smlouva uzavřena na konci pracovního týdne, nebo před svátkem, může Zákazník obdržet finanční prostředky až po uplynutí víkendu, případně svátku, tj. po uplynutí dne/dní pracovního klidu.
  6. Pro vygenerování a uplatnění NeteraPay kupónu platí všeobecné obchodní podmínky Poskytovatele přístupné v elektronické formě na webových stránkách, s jejichž zněním Zákazník výslovně souhlasí a zavazuje se je dodržovat.
  7. Pro úhradu kupní ceny a Transakčních poplatků (viz čl. 5., 6. a 7 VOP) platí všeobecné obchodní podmínky pro službu M-platba dostupné v elektronické verzi na webových stránkách a dále všeobecné obchodní podmínky Poskytovatele a Operátorů, s jejichž zněním má Zákazník možnost se v rámci procesu čerpání PAYER SLUŽBY náležitě seznámit a se kterými Zákazník výslovně souhlasí a zavazuje se je dodržovat.
  8. Pro vyloučení pochybností smluvní strany deklarují, že ke zpětné výměně NeteraPay kupónu dle všeobecných obchodních podmínek Poskytovatele dochází mezi Zprostředkovatelem a Poskytovatelem.
 5. Kupní cena

  1. Zákazník a Zprostředkovatel ujednávají, že Zprostředkovatel mu zprostředkuje koupi NeteraPay kupónu od Poskytovatele, přičemž finanční podmínky koupě NeteraPay kupónu budou takové, že kupní cena za NeteraPay kupón odpovídá jeho nominální hodnotě, tzn. např. v případě žádosti i zprostředkování koupě NeteraPay kupónu ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč bude kupní cena za požadovaný NeteraPay kupón činit právě 1.000,- Kč.
  2. Kupní cenu za NeteraPay kupón spolu s Transakčními poplatky uhradí Zákazník způsobem uvedeným v čl. 7 VOP.
 6. Transakční poplatky

  1. Transakční poplatky jsou tvořeny jednak poplatkem za zprostředkování koupě a uplatnění a jednak poplatkem za platbu mobilním operátorem (dále souhrnně jako „Transakční poplatky“).
  2. Transakční poplatky činí částku odpovídající celkem 33 % nominální hodnoty Zákazníkem zvoleného a zakoupeného NeteraPay kupónu a jsou přičítány nad rámec nominální hodnoty kupónu, tj. Zákazník uhradí jak kupní cenu dle čl. 5 VOP, tak Transakční poplatky.
  3. Nárok na úhradu Transakčních poplatků vzniká Zprostředkovateli okamžikem uplatnění NeteraPay kupónu u Zprostředkovatele.
 7. Postup při úhradě kupní ceny a Transakčních poplatků

  1. Zákazník výslovně prohlašuje, že požaduje provést úhradu kupní ceny za NeteraPay kupón a Transakčních poplatků prostřednictvím Operátora, a to konkrétně za využití služby M-platba poskytované společností Netera Systems s.r.o., IČO: 242 26 726 se sídlem Praha 3, Sudoměřská 1293/32, PSČ 130 00, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 190493, to vše za podmínek touto společností stanovených. Zákazník současně výslovně prohlašuje, že je oprávněn úhradu kupní ceny prostřednictvím Operátora realizovat a provedení takové platby autorizovat.
  2. Příjemcem kupní ceny je Poskytovatel a příjemcem Transakčních poplatků jsou Zprostředkovatel a Operátor.
  3. Zákazník bere na vědomí, že úhrada kupní ceny za koupi NeteraPay kupónu a Transakčních poplatků podléhá schválení Operátorem. Na schválení platby nevzniká dle této Smlouvy Zákazníkovi žádný nárok. Platba nemusí být Operátorem schválena, a to v souladu s jeho všeobecnými obchodními podmínkami.
  4. Dle dohody Zákazníka a Zprostředkovatele nedojde-li ke schválení platby kupní ceny za NeteraPay kupón a Transakčních poplatků Operátorem, ruší se Smlouva mezi Zprostředkovatelem a Zákazníkem od počátku a tito jsou si povinni vrátit plnění, které do toho okamžiku sobě navzájem poskytli.
 8. Prohlášení Zákazníka

  1. Zákazník prohlašuje, že souhlasí s tím, aby Zprostředkovatel Poskytovateli zpřístupnil dodatečné údaje, které Zákazník vyplnil na webových stránkách Zprostředkovatele a dále veškeré informace, které Zprostředkovatel o Zákazníkovi získal od Pay4U.
  2. Zákazník prohlašuje, že je plně srozuměn s konceptem Smlouvy a procesem zprostředkování koupě NeteraPay kupónu a jeho uplatnění. Zákazník souhlasí s tím, že Zprostředkovatel vyvíjí činnost k uzavření koupě NeteraPay kupónu v tom smyslu, že je činný jak pro Zákazníka, tak pro Poskytovatele.
  3. Zákazník prohlašuje, že si je plně vědom, že v době víkendů a svátků, resp. ve dnech pracovního klidu, nedochází k připisování plateb bankami, a proto pokud je Smlouva uzavřena na konci pracovního týdne, nebo před svátkem, resp. přede dnem pracovního klidu, může dojít k připsání finančních prostředků (ve výši odpovídající nominální hodnotě NeteraPay kupónu) na účet jím zadaný až po uplynutí dne/dní pracovního klidu.
  4. Zákazník, který je spotřebitelem, žádá Zprostředkovatele, aby mu začal poskytovat služby dle Smlouvy, co nejdříve to bude z jeho strany možné po uzavření Smlouvy, tedy před uplynutím obecné lhůty pro odstoupení spotřebitele, která je stanovena v délce 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy (k této obecné lhůtě viz čl. 12 odst. 12.3. VOP).
  5. Zákazník, který je spotřebitelem, výslovně souhlasí s tím, aby pro něj Zprostředkovatel splnil služby ve smyslu Smlouvy před uplynutím obecné lhůty pro odstoupení spotřebitele, která je stanovena v délce 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy (k této obecné lhůtě viz čl. 12 odst. 12.3. VOP).
  6. Zákazník je srozuměn s tím, že konkrétní NeteraPay kupón lze uplatnit pouze jedenkrát. Jeho opětovné využití není možné. Jakmile je NeteraPay kupón uplatněn u Zprostředkovatele, dochází k jeho deaktivaci.
 9. Práva a povinnosti Zákazníka

  1. Zákazník má povinnost seznámit se s všeobecnými obchodními podmínkami Zprostředkovatele, Poskytovatele, dále všeobecnými obchodními podmínkami pro službu M-platba, a konečně s všeobecnými obchodními podmínkami Operátora, jehož prostřednictvím bude uhrazena kupní cena za NeteraPay kupón a Transakční poplatky.
  2. Zákazník není oprávněn užít NeteraPay kupón, jehož koupě byla zprostředkována Zprostředkovatelem, jiným způsobem, než tak, jak je popsáno v těchto VOP, tj. okamžitě jej uplatnit u Zprostředkovatele.
  3. Zákazník má povinnost sdělovat Zprostředkovateli pouze pravdivé a úplné údaje. Má povinnost sdělit Zprostředkovateli veškeré významné skutečnosti, které mají rozhodný význam pro uzavření Smlouvy a pro plnění práv a povinností z této Smlouvy vzešlých. Zákazník nese odpovědnost za uvedení správného čísla bankovního účtu, na nějž má být odeslána příslušná finanční částka.
  4. Pokud Zákazník uvede nesprávný údaj ve smyslu nesprávného čísla bankovního účtu, na který má být odeslána příslušná finanční částka odpovídající jmenovité hodnotě NeteraPay kupónu, a Zprostředkovatel zcela splní služby dle Smlouvy, tj. odešle pokyn k převedení této finanční částky na bankovní účet uvedený Zákazníkem, avšak finanční částka se z důvodu Zákazníkem chybně uvedeného čísla bankovního účtu vrátí zpět, Zákazník má povinnost uhradit Transakční poplatky.
  5. Zákazník je povinen informovat Zprostředkovatele písemně o jakékoliv chybě nebo jiné nesrovnalosti ve Zprostředkovateli sdělených nebo předaných údajích neprodleně poté, co tuto skutečnost zjistí.
  6. Zákazník je povinen, vyzve-li jej k tomu Zprostředkovatel z důvodu splnění povinností stanovených mu platnými a účinnými právními předpisy, poskytnout Zprostředkovateli součinnost jakož i poskytnout součinnost Zprostředkovatelem určenému správnímu orgánu.
  7. Zákazník se zavazuje poskytnout součinnost Zprostředkovateli, Poskytovateli, společnosti Netera Systems s.r.o., IČO: 242 26 726 se sídlem Praha 3, Sudoměřská 1293/32, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 190493, která poskytuje službu M-platba, a Operátorovi, za účelem realizace předmětu Smlouvy, a to zejména sdělit relevantní doplňující informace, pakliže jej o to některý z uvedených subjektů požádá.
  8. Zákazník se zavazuje zachovávat o obsahu Smlouvy mlčenlivost, vyjma splnění případné zákonné povinnosti.
 10. Prohlášení Zprostředkovatele

  1. Zprostředkovatel prohlašuje, že je oprávněn zprostředkovat koupi a že u něj lze uplatnit zprostředkovaný NeteraPay kupón, že se tedy v případě jím poskytovaných služeb popsaných v těchto VOP nejedná o služby poskytované přes neautorizovanou internetovou platformu dle všeobecných obchodních podmínek Poskytovatele.
 11. Práva a povinnosti Zprostředkovatele

  1. Zprostředkovatel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co je mu doručena žádost o vygenerování NeteraPay kupónu, tuto žádost doručit Poskytovateli.
  2. Zprostředkovatel je povinen odeslat pokyn k převedení finanční částky odpovídající jmenovité hodnotě NeteraPay kupónu na bankovní účet uvedený Zákazníkem nejpozději do 3 pracovních dnů následujících po okamžiku uplatnění NeteraPay kupónu, resp. okamžiku, kdy byl Zákazník informován o tom, že „transakce proběhla úspěšně“. Zprostředkovatel je oprávněn zajistit odeslání finanční částky odpovídající jmenovité hodnotě NeteraPay kupónu na účet uvedený Zákazníkem prostřednictvím třetí osoby.
  3. Zprostředkovatel nenese odpovědnost za neprovedení služeb definovaných jako zprostředkování koupě NeteraPay kupónu a jeho uplatnění zejména pokud mu jejich provedení zamezilo nesplnění povinností dle těchto VOP Zákazníkem, nebo bylo neprovedení zapříčiněno technickým problémem, který je přímo nebo nepřímo mimo kontrolu Zprostředkovatele.
  4. Zprostředkovatel není odpovědný za neprovedení platby, tj. nepřevedení finančních prostředků, bankou v den pracovního klidu. Není porušením povinností Zprostředkovatele, pokud banka připíše finanční prostředky odpovídající jmenovité hodnotě NeteraPay kupónu na účet uvedený Zákazníkem po dni/dnech pracovního klidu, ačkoli Smlouva byla uzavřena přede dnem pracovního klidu.
  5. Zprostředkovatel není odpovědný za ušlý zisk ani za jinou škodu Zákazníka, která eventuálně vznikne v souvislosti s koupí NeteraPay kupónu a jeho uplatněním.
 12. Ukončení Smlouvy

  1. Zprostředkovatel i Zákazník mohou od Smlouvy odstoupit v případě, že dojde k podstatnému porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení smluvních povinností se zejména považuje ze strany Zprostředkovatele neodeslání pokynu k převedení finančních prostředků na účet uvedený Zákazníkem ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl uplatněn NeteraPay kupón, resp. od okamžiku, kdy byl Zákazník informován o tom, že „transakce proběhla úspěšně“, nebo ze strany Zákazníka skutečnost, že Zákazník uvede více než jeden nepravdivý nebo neúplný údaj ve vztahu k Zprostředkovateli, Poskytovateli, nebo Pay4U.
  2. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení odstoupení druhé smluvní straně v elektronické formě, a to Zákazníkovi na emailovou adresu, kterou sdělil Zprostředkovateli, a Zprostředkovateli na emailovou adresu info@retax.cz.
  3. V případě, že je Zákazník spotřebitelem (tj. fyzickou osobou, která při uzavírání a plnění Smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), má v mezích občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu, a to ve lhůtě do 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy byla Smlouva uzavřena. Pro účely uplatnění práva na odstoupení musí Zákazník Zprostředkovatele o svém odstoupení informovat formou jednostranného právního jednání, a to na emailovou adresu uvedenou v předchozím odstavci tohoto článku. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
  4. Zprostředkovatel a Zákazník, který je spotřebitelem dle předchozího odstavce tohoto článku, sjednávají, že jestliže Zprostředkovatelem již byly pro Zákazníka splněny služby dle Smlouvy před uplynutím obecné lhůty pro odstoupení, tj. 14 dní ode dne uzavření Smlouvy (k obecné lhůtě viz čl. 12 odst. 12.3. VOP), nemá Zákazník právo na odstoupení od Smlouvy. Za situaci, kdy došlo ke splnění služeb Zprostředkovatelem dle Smlouvy, se přitom považuje situace, kdy Zprostředkovatel odeslal pokyn k převedení finanční částky odpovídající jmenovité hodnotě NeteraPay kupónu na bankovní účet, který Zákazník uvedl.
 13. Závěrečná ustanovení

  1. Názvy článků v těchto VOP jsou pouze informativní, nejsou vzhledem k obsahu příslušného článku vyčerpávající a nemají pro účely VOP právní závaznost.
  2. Smlouva se řídí českým právním řádem (a to i v případě, že Zákazník není státním občanem České republiky, s čímž takový Zákazník přijetím těchto VOP vyslovuje souhlas), zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně právními předpisy, které tato ustanovení v občanském zákoníku posléze nahradí. V případě rozporu mezi ustanoveními této Smlouvy a donucujícími ustanoveními právních předpisů mají přednost donucující ustanovení právních předpisů.
  3. Místem plnění podle této Smlouvy je sídlo Zprostředkovatele v České republice, smluvní vztah se řídí místem plnění, tedy tato Smlouva, jakož i veškeré spory z ní vzniklé, se budou řídit právním řádem České republiky. Služby podle této Smlouvy jsou poskytovány v České republice. Veškeré případné spory, jež mohou vyplynout z této Smlouvy, budou projednávány před příslušnými českými soudy či orgány. Smluvní strany si v tomto smyslu výslovně sjednávají výlučnou příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 2, případně Městského soudu v Praze podle věcné příslušnosti dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.
  4. Zákazník dává Zprostředkovateli souhlas k tomu, aby svá práva a povinnosti dle Smlouvy postoupil bez dalšího na jinou osobu, přičemž Zprostředkovatel je povinen o takovém převodu Zákazníka neprodleně informovat. Zákazník není oprávněn bez výslovného písemného souhlasu Zprostředkovatele postoupit svá práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu.
  5. Zprostředkovatel je ke dni vydání těchto VOP registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů v registru správců. Podrobnosti o registraci jsou zveřejněny na www.uoou.cz. Zprostředkovatel zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů bez a/nebo se souhlasem zákazníka. Zákazník poskytuje osobní údaje Zprostředkovateli dobrovolně, nicméně jejich poskytnutí může být podmínkou možnosti užívání služeb dle těchto VOP.
  6. Zákazník a Zprostředkovatel sjednávají, že oznámení a korespondenci související s touto Smlouvou si budou vzájemně zasílat elektronickou poštou na své kontaktní e-mailové adresy (kontaktní adresou Zprostředkovatele je adresa: „info@retax.cz“), přičemž obě smluvní strany tento způsob komunikace považují za vyhovující, spolehlivý a účelný. Pouze v případě, kdy donucující právní předpisy vyžadují doručení oznámení či jiné písemnosti poštou nebo jiným obdobným způsobem, budou Zákazník a Zprostředkovatel mezi sebou komunikovat takovým způsobem.
  7. Pokud se jakékoli ustanovení těchto VOP stane neplatným neúčinným nebo nevymahatelným, nebude mít taková neplatnost neúčinnost nebo nevymahatelnost žádný vliv na platnost účinnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto VOP.
  8. Zákazník uzavřením Smlouvy potvrzuje, že mu byly před uzavřením Smlouvy poskytnuty veškeré potřebné předsmluvní informace důležité pro jeho rozhodnutí uzavřít Smlouvu se Zprostředkovatelem, že se s těmito VOP s dostatečným předstihem před uzavřením Smlouvy seznámil, že veškerý obsah těchto VOP považuje za určitý a srozumitelný, a že jsou mu jeho jednotlivá práva a povinnosti plynoucí ze smluvního vztahu se Zprostředkovatelem zcela zřejmá.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 16. 2. 2023.